قدرت اراده‌ات را تقويت کن

به محض اين‌که از کلمه اراده حرفي به ميان مي‌آيد، فوري مواردي مانند کاهش وزن،‌ بدنسازي يا درس خواندن در ذهن تو تداعي مي‌شود. قدرت اراده، مهارتي مهم است که وجود آن در تمام زمينه‌هاي زندگي الزامي است و بايد آن را تقويت کرد.

از قديم گفته‌اند که قدرت تجسم به‌مراتب قوي‌تر از اراده است و اين‌که هر آن‌چه را که به‌طور مکرر تجسم کني، روي ضمير ناخودآگاهت تاثير مي‌گذارد و آن را به عادت تبديل مي‌کند.

بله، اين امر حقيقت دارد. اما وقتي که تو اراده کني، مي‌تواني به ذهنت بگويي که به چه‌چيزي فکر کند و يا چه‌چيزي را تجسم کند. اگر اراده به خرج ندهي، يک‌سري افکار مغشوش به ذهنت مي‌رسد که اين افکار به تو حاکم مي‌شوند و به تو امر و نهي مي‌کنند. با تقويت اراده، تو مي‌تواني مهارت کنترل تجسم را هم کسب کني. قدرت اراده باعث مي‌شود حواست را روي اهداف خود متمرکز کني، بدون اين‌که به بيراهه بروي. اگر مدام اهداف و افکارت را تغيير دهي، چگونه مي‌تواني انتظار موفقيت داشته باشي؟

چطور مي‌تواني قدرت اراده‌ات را افزايش دهي
از طريق تمرين و تکرار و رعايت نکات زير مي‌تواني به اين خواسته مهم برسي.
1- کمي بيشتر از خودت مايه بگذار
قبل از اين‌که کتاب را ببندي، يک صفحه ديگر را بخوان. وقتي تمام ظرف‌ها را شستي، باز هم يک ظرف ديگر بشور. وقتي پياده‌روي روزانه‌ات را تمام کردي،‌ باز هم به مدت 5دقيقه بيشتر راه برو.
2- براي تصميمات خود احترام قائل شو
وقتي تصميم گرفتي کاري را انجام دهي، حتما اين کار را بکن. آن را به تاخير نينداز يا تغيير عقيده نده.
3- کارها را به طريقي متفاوت انجام بده
برده عادت‌هاي خودت نشو. سعي کن کارهايت را به طور متفاوتي انجام دهي. در زندگي‌ات تنوع ايجاد کن و خلاقيت به خرج بده.
4- متعهد باش
وقتي کاري را شروع مي‌کني به خودت قول بده که آن را به سرانجام برساني.
5- تنبلي‌ات را بهانه‌اي براي انجام امور قرار بده
تنبلي را فرصتي براي ايجاد قدرت اراده قلمداد کن. اگر در برابر آن سر تسليم فرود نياوري، مي‌تواني اراده‌ات را تقويت کني.
6- کاري را که يک‌مرتبه مي‌تواني انجام دهي، مي‌تواني هميشه انجام دهي
اگر بتواني يک‌مرتبه خودت را از شر عادات بد خلاص کني، به مرور زمان مي‌تواني به آن به‌طور کامل غلبه کني.
7- از نو شروع کن
قدرت اراده تو،‌ يک‌روزه تقويت نمي‌شود. براي غلبه به عادات چندين و چندساله، به زمان نياز داري. به ميزان ناکامي‌هايت توجه نکن، دوباره شروع کن.
8- براي خودت دوستان حمايتگر دست و پا کن
سعي کن با افراد مثبت و باانگيزه معاشرت کني، چون سرزندگي و انرژي مثبت آنها باعث مي‌شود که جنب‌وجوش تو هم زيادتر شود.
9- دست از کار نکش
يادت باشد؛ شکست و ناکامي،‌ نشانه عقب‌نشيني نيست،‌ بلکه نشانه شروع مجدد است. افراد قوي با قدرت اراده قدرتمند هرگز به خاطر ناکامي دلسرد و مايوس نمي‌شوند، آنها حتي با جديت و سرسختي و بلندپروازي بيشتري آغاز مي‌کنند.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 9:42 pm |  | پاسخ دهید: