فال حافظ

فال حافظ

کنون که بر کف گل جام باده صاف است
بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير
فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد
به درد و صاف تو را حکم نيست خوش درکش
ببر ز خلق و چو عنقا قياس کار بگير
حديث مدعيان و خيال همکاران
خموش حافظ و اين نکته هاي چون زر سرخ
به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است
که مي حرام ولي به ز مال اوقاف است
که هر چه ساقي ما کرد عين الطاف است
که صيت گوشه نشينان ز قاف تا قاف است
همان حکايت زردوز و بورياباف است
نگاه دار که قلاب شهر صراف است

تعبیر فال : از افراد متملق و چاپلوس دوری کن که به تو حسادت می ورزند. از ریا و تظاهر دوری کن و به خدا روی بیاور زیرا امنیت و آسایش در دوری از ریاکاران است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.